Návštěvní a výstavní řád
Výstaviště České Budějovice a.s.

Upravuje vztah mezi Výstavištěm České Budějovice a.s. a návštěvníky areálu. Ustanovení tohoto řádu platí v plném rozsahu i pro fyzické a právnické osoby v trvalém pronájmu v prostorách výstaviště. Areál výstaviště je mimo pořádání výstavních akcí přístupný veřejnosti v pracovních dnech a dnech pracovního volna od 7,00 hodin do 18,00 hodin. Vjezd a vstup do areálu od 18,00 hodin do 7,00 hodin a v době pracovního klidu je povolen pouze na přidělenou průkazku. Po dobu přípravy a likvidace výstav je areál pro veřejnost uzavřen. Po uzavření areálu je zakázáno pohybovat se v něm bez stanovených dokladů, případně ohlášení hlídací službě. Po dobu konání výstavních akcí je vstup do areálu pro veřejnost od 9,00 hodin do 18,00 hodin na platnou vstupenku.

Návštěvník areálu je povinen dodržovat zejména tato pravidla:

 1. Pohybovat se po vyznačených komunikacích a cestách a dodržovat dopravní řád.
 2. Nevstupovat na žádná staveniště.
 3. V celém areálu platí zákaz koupání a rybolovu bez povolení.
 4. Nemanipulovat s vybavením a zařízením areálu, neničit je.
 5. Zákaz vstupu do hospodářských a technických objektů s výjimkou služebního jednání.
 6. Respektovat vyznačení uzavřených prostorů přenosnými ploty.
 7. Zákaz vstupu a jízdy na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skákadlech a dalších prostředcích ohrožujících bezpečnost návštěvníků během výstavních akcí, vyjma zaměstnanců výstaviště při plnění pracovních úkolů.
 8. Provážení nákladu přes vrátnici podléhá kontrole správnosti obsahu.
 9. Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání výstav nebo v souvislosti s ním prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky.
 10. Návštěvník souhlasí, že fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu využity k propagaci výstaviště.
 11. Vstup do areálu se psem, který není veden na vodítku a opatřen ochranným košem je zakázán. Případné znečištění je majitel psa povinen uklidit.
 12. Zařízení a vybavení areálu používat způsobem, ke kterému je určeno.
 13. Případné poškození, nedostatky a skutečnosti ohrožující návštěvníky hlaste laskavě hlídací službě na vrátnici.
 14. Dbát na pořádek, odpadky ukládat do připravených košů.
 15. Najíždění na obrubníky a na trávník je zakázáno. Pokud ve výjimečných případech je toto nutné (navážení exponátů), potom pouze při použití mobilních nájezdů.
 16. Škody způsobené v areálu na zařízení, trávníku atd. je povinen uhradit ten, kdo je způsobil.
 17. Při úrazu návštěvníka v areálu Výstaviště je nutno sepsat záznam o úrazu za účasti příslušných pracovníků Výstaviště České Budějovice a.s. Informace získá návštěvník na vrátnici 387 714 911.

Dopravní řád:

 1. Vjezd do areálu je možný pouze za účelem dovozu či odvozu zboží a služebního jednání u přítomné osoby.
 2. Při dopravě v areálu je nutné dodržovat zákon 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích společně s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla sil. provozu na pozemních komunikacích a platný dopravní řád společnosti včetně dopravního značení, které je umístěné při vjezdech do areálu.
 3. Nejvyšší povolená rychlost všech dopravních prostředků na komunikacích uvnitř areálu je 10 km/hod, v pavilonech, skladových a jiných objektech je povolena nejvyšší rychlost 5 km/hod.
 4. Řidiči jsou povinni přizpůsobit rychlost jízdy výše uvedeným rychlostem, povaze nákladu, viditelnosti, stavu vozovky případně okamžité dopravní situaci.
 5. V době konání výstav je provoz vozidel v areálu téměř omezen, pokud je v tuto dobu nutno provádět přepravu, je řidič povinen dát přednost chodcům a omezit rychlost jízdy tak, aby byla dosažena maximální bezpečnost chodců.
 6. Zákaz vjezdu všech motorových vozidel a mechanizmů do výstavních pavilonů bez příslušného povolení.
 7. Parkování motorových vozidel je povoleno na označených a vyhrazených místech jen na základě vydaného povolení na tato místa, zakázáno je parkování na chodnících a travní vegetaci. Nesprávně a neoprávněně zaparkovaná vozidla mohou být odtažena nebo zablokována a majitelé pokutováni.
 8. Na parkovišti pro návštěvníky před hlavní branou je při výstavních akcích zakázáno parkovat vozidla s umístěnou reklamou.